Bonus Packs πŸ†

Bonus Packs πŸ†

Elevate your self-care routine with our exclusive Bonus Packs. Each pack offers a unique experience, from the soothing beeswax candles to the luxurious bath items. Plus, our pollinator friendly pack includes bee pollen, wildflower seeds, and honey, perfect for supporting our precious pollinators. Discover the beauty and benefits of nature with our Bonus Packs.

Regular price $34.99 CAD
Regular price Sale price $34.99 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Option
View full details

Just look at all these gift ideas! ❀️🐝